Kerkelijke Provincie Keulen

De Kerkelijke Provincie Keulen
 
IndexPortaleFAQZoekenRegistrerenGebruikerslijstGebruikersgroepenInloggen

Deel | 
 

 1.1: De Doop

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Sjnoel
Aartsbisschop
avatar

Aantal berichten : 123
Localisation : Haarlem -> Graafschap Holland
Registration date : 04-07-07

BerichtOnderwerp: 1.1: De Doop   do apr 17, 2008 4:05 pm

Citaat :
Materiele zaak = Een gelovige catechist
EfficiŽnte zaak = De priesters hebben een ambt van klerk, zodoende ook de dekens en gelijkwaardigen
Formele Zaak = De mis en de eed van de trouw, de zuivering door het watr.
Finale zaak = Toegang tot de wereld van de Gedachte en tot de gelovige gemeenschap.

De materiŽle zaak
Enkel een gelovige mag het doopsel ontvangen, het is dus belangrijk om de catechist te testen om te weten of hij klaar is om zich bij de gemeenschap der gelovigen te voegen

Doop van kinderen
Voor een kind of een simpele geest is de aanwezigheid van een peter en een meter bij de dienst vereist. Hun taak zal zijn om te waken over de religieuze opvoeding van het kind. De ouders kunnen dienst doen als aristotelische peter/meter.

Als het kind niet oud genoeg is om de zin van deze ceremonie te begrijpen, moet hij niet ingeschreven worden in de registers en dat zal pas gedaan worden op de dag waarop hij bevestiging van deze doop zal vragen.

Doop van volwassenen (of bevestiging voor een volwassene die reeds als kind gedoopt is)

A] Er moet expliciet naar gevraagd zijn

b] De persoon moet de Heilige Geest gevoeld hebben en capabel zijn om het engagement te begrijpen.

c] De persoon mag nog niet gedoopt zijn. Indien dit wel het geval is, zijn er twee mogelijkheden:

* Als de persoon reeds door de Aristotelische kerk gedoop is, kan hij een bevestiging van de doop ondergaan. De bevestiging wordt in het algemeen gezien gebruikt door volwassenen die reeds gedoopt zijn als kin, of door diegenen die de sporen van hun doop verloren of op een dwaalpad terecht kwamen.

* Wanneer de persoon reeds door een sekte of een heidense religie is gedoopt, moet de catechist eerst terugkomen op die doop en zijn oude geloof verwerpen, zeggende dat hij zich vergist had. Hij zal een straf ondergaan die gelijkwaardig is aan het heidense niveau van zijn oude geloof. Hij zal vlak voor het sacrament te ontvangen duidelijk en eerlijk verklaren dat hij zijn oude geloven verwerpt om ten volle en volledig in de aristotelische gemeenschap toe te treden. In het geval van een omscholing is de aanwezigheid van een gedoopte peter/meter wel verplicht

d] De persoon moet ingeschreven worden in de registers van het Vaticaan.

e] Het is hoogst wenselijk, maar niet verplicht om een peter/meter aan te nemen in het geval van omscholing. In elk geval moet de persoon die de taak van peter of meter op zich neemt zonder uitzondering gedoopt zijn.

EfficiŽnte zaak

De enigen die gerechtigd zijn om een doopsel voor te gaan zijn priesters met een status van klerk, zo ook de dekens en gelijkwaardigen. Wanneer hun ambt niet toestaat zelf de doop te registreren, zullen zij de doop moeten doen registreren. In dit geval is de klerk die de doop registreert de overste van deze.

In het geval van een doop van een adelman of van belangrijke personen, kan de verantwoordelijke klerk vragen aan zijn overste of aan een kardinaal om de ceremonie voor te gaan.

De formele zaak †
De ceremonie moet overeenkomen met het leerstuk over de doop en minimum aan de volgende voorwaarden voldoen:

a] De materiŽle zaak respecteren

b] De uitvoering respecteren

c] De gelovige moet de gelofte afleggen het leerstuk te respecteren, alsook het canonrecht van de Kerk, hij moet het aristotelische Credo erkennen.

d] Hij moet expleciet gevraagd hebben om te worden gedoopt tijdens de ceremonie. Hij moet besprenkeld worden met gezegend water, samengaand met mondelinge rituelen.

Hij kan ook vergezeld worden van een peter of meter, die de formele zaak moet respecteren, de peter/met moet ook gedoopt zijn.

De finale zaak
De doop komt overeen met een toegang tot de wereld van de Gedachte en tot de gelovige gemeenschap, hij staat overeenstemming met de Heiligen toe. Hij staat toe om de sacramenten van het huwelijk of te wijding uit te voeren en hij staat toe om een aristotelische begrafenis te ondergaan en te worden begraven in gewijde grond.

_________________
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken http://provinciekeulen.actieforum.com
sonho
Overleden
avatar

Aantal berichten : 1747
Leeftijd : 50
Registration date : 13-10-07

BerichtOnderwerp: Re: 1.1: De Doop   wo jun 30, 2010 9:25 am

Eerwaarde collega's,

Ik heb gemerkt dat het sacrament van de doop nog altijd regelmatig procedurele problemen oplevert. Tevens is het recht eromheen voor nieuwe geestelijken niet altijd even doorzichtig zoals ik merkte in mijn gesprekken met die nieuwe diaken Ramshield. Als verantwoordelijke der leerstellingen heb ik mij gebogen over de vraag hoe dit zou kunnen worden verbeterd en een ik heb een handreiking geschreven welke ik vandaag aan u presenteer.

Graag hoor ik van u of uiteraard of u zich kan vinden in de inhoud. Indien dit het geval is zal ik deze plaatsen in de bibliotheek te Keulen en de dienstdoende klerken van de beschikbaarheid van dit hulpmiddel op de hoogte stellen. Mocht dit een goed hulpmiddel blijken te zijn dan zal ik overwegen ook voor het huwelijk een handreiking te maken.

Bij het opstellen van de handreiking kwam ik nog enkele punten tegen die DR zou moeten afhandelen. Allereerst het gebruik van de Kathedraal. Ik heb uit de archieven zo goed mogelijk de afspraken hieromtrent achterhaald en weergegeven in een bijlage (http://provinciekeulen.actieforum.com/archief-f39/kathedraal-van-den-haag-t262.htm
). Het lijkt mij echter goed als hierover een officieel besluit wordt gepubliceerd. Daarbij is een van de vraagpunten geweest wie bevoegd zijn tot het verlenen van sacramenten in de Kathedraal. In de praktijk hebben wij dit niet beperkt tot de Aartsbisschop maar mogen ook de pastoren dit. Een vraag blijft of priesters dit mogen (ik zou zeggen van wel) en of diakens ook hier sacramenten mogen toedienen (waar ik niet zoveel voor voel).
Daarnaast kan volgens mij de vraag rijzen bij wie de vragenlijst moet worden ingediend: de verantwoordelijke voor de parochie of de klerk. Ik zou denken de eerste.


Citaat :

Handreiking doop

In de loop der tijd zijn de regels voor het dopen ingewikkelder geworden. Om van alle regels op de hoogte zijn is kennisname van diverse besluiten van het Aartsbisdom alsmede regels van Rome noodzakelijk. Onder aan dit document is een overzichtslijst opgenomen (bijlage 1). Voor alle klerken is het noodzakelijk hiervan kennis te nemen. Als hulpmiddel ten behoeve van de klerken is echter deze checklist samengesteld. Deze is verdeeld in drie fasen: voor de doop, tijdens de doop en na de doop. Ik hoop dat alle dienstdoende klerken hier baat bij hebben.

Voor de doop
a. de plaats
Niet op zomaar iedere plaats kan een doop worden uitgevoerd. De volgende plaatsen in het bisdom komen in aanmerking:
- Een van de stedelijke kerken (Amsterdam, Haarlem, Leiden, Rotterdam, Utrecht of Heusden);
- De Kathedraal van Den Haag (echter deze plaats is beperkt beschikbaar zie de bijlage 2);
- Een door Rome goedgekeurde kapel (Zie bijlage 3);
- De Sint-Nikolaas kerk van de Teutoonse Orde.

b. de klerk

Bevoegd tot het verlenen van een doop zijn de klerken: dit zijn de diaken, vicaris, pastoor en kapelaan voor het gebied waar zij zijn geÔntroniseerd. Daarbuiten mogen zij enkel een sacrament toedienen met toestemming van de bisschop en de verantwoordelijke voor de betreffende parochie (pastoor of besturend diaken of vicaris).
De (Aarts)bisschop, de eerste aartsdeken of generaal vicaris, de aartsdeken of vicaris diocesaan zijn allen bevoegd sacramenten toe te dienen in het gehele bisdom Utrecht.

c. de aanvraag
Ook voor de aanvraag geldt een aantal vereisten. Uit de aanvraag moet het volgende blijken:
- De aanvraag moet expliciet op verzoek van de aanvrager zelf zijn gedaan;
- De persoon in kwestie moet de Heilige Geest gevoeld hebben en capabel zijn om het engagement te begrijpen. Hij moet gelovige zijn;
- De persoon mag nog niet gedoopt zijn (indien dit wel zo is zie dan meer uitgebreid het canoniek recht ten aanzien van de doop);
- In geval van meerdere aanvragen voor dezelfde datum geldt dat er maximaal drie aanvragers gelijktijdig gedoopt mogen worden (slechts met toestemming van de (Aarts)bisschop mag hiervan worden afgeweken);
- De aanvraag dient te geschieden in de parochie waar de aanvrager woont;
- De aanvrager dient voorafgaande aan de aanvraag ten minste 2 missen bijgewoond te hebben;
- De aanvrager dient een kleine vragentest te maken (zie bijlage 4);
- De aanvrager dient zelfstandig een stuk uit het boek der Deugden te kiezen dat tijdens de mis zal worden voorgedragen.

Tijdens de doop
Nadat de voorprocedure met succes is doorlopen en aan alle vereisten is voldaan kan met de feitelijke uitvoering van de doop worden begonnen. Iedere klerk heeft een zekere vrijheid met de wijze waarop hij de doop uitvoert. Deze vrijheid is niet absoluut: bepaalde onderdelen van de doop zijn verplicht voorgeschreven en moeten altijd worden uitgevoerd. Het gaat dan om de volgende onderdelen:
- Het stuk uit het boek der Deugden dient gedurende de mis te worden voorgedragen (door de klerk of de aanvrager);
- De dopeling zal worden geÔntroduceerd in de gemeenschap door een peter en/of meter die zelf gedoopt dient te zijn (d.w.z. geregistreerd in het register te Rome);
- De gelovige moet de gelofte afleggen het Dogma en Canoniek Recht te respecteren en het Aristotelisch credo erkennen;
- De gelovige moet tijdens de doop expliciet vragen om te worden gedoopt en worden besprenkeld met gezegend water, samengaand met mondelinge rituele woorden;
- Ook de meter en/of peter moet de mis, de eed van trouw en de zuivering door het water respecteren.

Na afloop van de doop
Nadat de mis is afgerond moet de doop ingeschreven worden in het register teRome. Het is van groot belang daarom tijdig het afronden van de mis door te geven aan de registeradministrator Karanda. Dit kan per persoonlijke brief of door bijschrijving van de betreffende doop in het stedelijk register te Keulen (NRP: door een nieuw bericht zodat het zichtbaar is dat er een nieuwe doop is bijgeschreven).

Voltooid op de twaalfde dag van de vijfde maand van het Jaar onzes Heren MCDLVIII, onder het Pontificaat van Zijne Heiligheid EugŤne V,

Karanda de Mťrode de Ligne, verantwoordelijke der Leerstellingen van het bisdom Utrecht.
Citaat :


Bijlage 1: Overzichtlijst van relevante geschriften


Canoniek Recht

1.2 het doopsel.
2.3 de diocesane clerici.
2.4 de parochiale clerici.


Aartsbisschoppelijke regels

Citaat :
Aan allen die dit lezen, of te horen krijgen,

Wees gezegend en wees gegroet


Vandaag, de 15e februari van het jaar 1458 van Onze Heere, hebben wij, leden van de Diocesane Raad, besloten om enkele veranderingen door te voeren ter bevordering van het Geloof.
De reden hierachter is dat wij meer aandacht willen geven aan de kwaliteit van het geloof in plaats van de kwantiteit.

- de doop dient uitgevoerd worden door een bevoegd persoon. (Parochie Priester, Diaken, Kapellaan)
- de doop dient plaats te vinden op een daarvoor aangewezen plaats. (parochiekerk, kathedraal voor adelijken, familie- of ordenkapel voor leden)
- per ceremonie mogen maximaal 3 personen gedoopt wornden.
- Voor doopmissen van meer dan drie nieuwe gelovigen is de toestemming van de (aarts)Bisschop vereist, deze zal slechts bij grote uitzondering verleent worden.

De persoon die wenst bij te treden:
- dient dit zelf aan te vragen uit vrijwillige basis.
- de aanvraag dient te geschieden in de parochie waar hij/zij woont.
- De dopeling dient 2 RP-missen bij te wonen alvorens gedoopt te kunnen worden.
- om zijn kennis van het geloof te testen zal de dopeling een kleine vragentest dienen te ondergaan.
- De dopeling dient zelfstandig een stuk uit het Boek der Deugden uit te keizen dat tijdens de doop zal worden voorgedragen.
- Tijdens de doopceremonie zal de dopeling in de geloofsgemeenschap worden geintroduceert door een zelf gekozen peter en/of meter die een voordracht geeft over de dopeling.
- Deze peter en/of meter dient een gedoopt volgeling te zijn van het Aristotelsische Geloof.

Met gezegende groet,


Monseigneur Sonho de Ligne Carvalho Guimar„es
Aartsbisschop van Keulen

Citaat :
Bijlage 2: Voorschriften over het gebruik van de Kathedraal te Den Haag

Het gebruik voor de Kathedraal van Den Haag staat open voor de volgende gelegenheden:
- De kroning van de Graaf van Holland door de Aartsbisschop.
- Het huwelijk, de begrafenis of de doop van een Hollands edelman (zie het register van de Hollandse adel).
- De priesterwijding of de begrafenis van een priester.
De doop van een kind van een Hollandse edelman (zie het register van de Hollandse adellijke families).
- Voor andere personen die zich op bijzondere wijze hebben verdienstelijk gemaakt voor het graafschap met toestemming van de Diocesane Raad van het bisdom Utrecht.

Citaat :
Bijlage 3: lijst van goedgekeurde kapellen

Kapel van de Heilige Agatha, familie de Ligne
Kapel van de Heilige Sint Felix, familie van den Kasteele
Kapel van de Heilige Sint Antonius, familie van Eckhardt
Kapel van de Heilige Anani Mhour, familie de Mťrode
Kapel St. Madeleine van Tailleur, familie Tailleur
Onze Lieve Vrouwe Kapel, stad Heusden

Citaat :
Bijlage 4: Vragenlijst

Wat is de betekenis van de doop in het Rooms-Aristotelisch geloof?

Waarom wilt u gedoopt worden?

Hoe leeft een goede volgeling van het Rooms-Aristotelisch geloof?

Wat is de rol van Christos en Aristoteles in het Rooms-Aristotelisch geloof?

Wat is de taak van een ware Aristoteliaan?

Opgesteld door Moeder Karanda

_________________
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken
sonho
Overleden
avatar

Aantal berichten : 1747
Leeftijd : 50
Registration date : 13-10-07

BerichtOnderwerp: Re: 1.1: De Doop   ma aug 09, 2010 9:44 am

de medaille


_________________
Terug naar boven Ga naar beneden
Profiel bekijken
Gesponsorde inhoud
BerichtOnderwerp: Re: 1.1: De Doop   

Terug naar boven Ga naar beneden
 
1.1: De Doop
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Kerkelijke Provincie Keulen :: Aartsbisdom Keulen :: De Bibliotheek :: Het Canoniek Recht-
Ga naar: