Kerkelijke Provincie Keulen
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

Kerkelijke Provincie Keulen

De Kerkelijke Provincie Utrecht
 
IndexPortaleZoekenRegistrerenInloggen

 

 De Sanctae Sedis summa administratione

Ga naar beneden 
AuteurBericht
Alexei Kosygin
Aartsbisschop
Alexei Kosygin


Aantal berichten : 565
Localisation : Leiden
Registration date : 01-04-16

De Sanctae Sedis summa administratione Empty
BerichtOnderwerp: De Sanctae Sedis summa administratione   De Sanctae Sedis summa administratione Icon_minitimema feb 04, 2019 3:05 pm

Citaat :

  ........De Sanctae Sedis summa administratione V674Ku5

  De Sanctae Sedis summa administratione
  Puaselijke Bul « Het bestuursorgaan van de Heilige Stoel ».  Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam  Livre 5 : De suprieure instituten van de Universele en Rooms-Aristotelische Kerk  Deel I : Van de Heilige Stoel


  Artikel 1: Rome is de bestuurszetel van de Universele en Rooms-Aristotelische Kerk, gezamenlijk de Romeinse Curie genoemd. Het bestaat uit verschillende instellingen: de Paus, het Heilig College van Kardinalen, de Dicasteries en de Pauselijke Consistorieën.

  Artikel 2: In de uitoefening van zijn hoogste, plenaire en onmiddellijke macht over de Universele en Rooms-Aristotelische Kerk, beheert de Romeinse Paus met de hulp en via de Kardinalen, Kanseliers, Vice-kanseliers en Prefecten de Consistorieën; het is in Zijn naam en door Zijn gezag dat zij hun plichten vervullen.

  Artikel 3: De Congregatie van het Heilig Officie en de Heiligverklaringen :

  • La Congrégation du Saint-Office et des Causes des Saints
   • L’Office des Saints
   • L’Office des Liturgies
   • L’Office du Cornichon de Saint Théodule

  • De Congregatie voor de verspreiding van het geloof
   • Het Bureau voor Aristotelisch Onderwijs
   • Het kantoor van Exorcisten
   • Het Vertaalbureau van Villa San Loyats
   • Het kantoor van het kapelregister
   • Het kantoor van de Compagnie des Pèlerins d'Aristote
   • Het kantoor van de Musea
   • Het regulier Romeins kapittel

  • De Congregatie voor de Zaken van de Eeuw ofwel Apostolische Nunciatuur
   • Kantoor van het Diplomatiekorps

  • De Congregatie van de Heilige Inquisitie
   • Bureau voor inquisitieonderwijs

  • De Congregatie van de Heilige Legers
   • Kantoor van de Crypte van Isenduil
   • LKantoor van de Pauselijke Garde
   • LKantoor van de Bisschoppelijke Garde

  • De Pauselijke of Romeinse Kanselarij :
   • Het kantoor van de pauselijke legisten
   • Het kantoor van het register (Hominum Prohibitorum & Librorum Prohibitorium)
   • Het Kantoor van Pers, Kranten en Scrollen
   • De Apostolische Bibliotheek van het Vaticaan
   • Het Universele register van de Sacramenten
   • Het stadskantoor
   • De Pauselijke Rechtbank

  • Het Departement van nieuwe en zich ontwikkelende kerken
   • Het kantoor van de Ultra-Montanus partij

  • Pauselijke Heraldische College
   • Het Heraldisch College van de Geestelijken en de Saintes-Armées
   • Het Boogschutters College
   • Het kantoor van Héliée

  • De Apostolische Kamer


   Artikel 3.1: Alle kantoren staan onder toezicht van de Dicasteries of Congregaties waaraan zij verbonden zijn.

   Artikel 3.2: Elk Dicastery of Congregatie wordt geleid door een Kanselier. Er kan een Vice-Kanselier worden benoemd om hem bij te staan. Het zijn allebei kardinaal-bisschoppen.

   Artikel 3.3: Binnen elke Congregatie delen de Kanselier en de Vice-Kanselier in onderling overleg taken en hebben zij gelijke rechten. Om de goede werking van de congregatie te verzekeren, heeft de Kanselier echter in laatste instantie voorrang boven de Vice-Kanselier in geval van onenigheid over de beslissingen of het beheer van de congregatie.

   Artikel 3.4: Elk kantoor wordt geleid door een Prefect of Consul..


  Artikel 4: Het Heilig College van Kardinalen, bekend als het Heilig College, is het hoogste collegiale orgaan van de Universele en Rooms-Aristotelische Kerk. Het verenigt alle Kardinalen, ongeacht hun aard of functie, en staat de Paus bij in het bestuur van de Kerk.

   Artikel 4.1: Het Heilig College neemt zijn beslissingen bij consensus of bij stemming.

   Artikel 4.2: De stemmingen in het Heilige College, hebben een gebruikelijke duur van 5 dagen.

    Artikel 4.2.1: Alle besluiten die in het Heilig College worden genomen, worden genomen met een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

     n.b. : Een absolute meerderheid wordt gedefinieerd als :
     - Si le nombre total de suffrages exprimés est pair : la moitié du total des suffrages, plus 1.
     - Indien het totaal aantal uitgebrachte stemmen oneven is: de helft van het totaal aantal uitgebrachte stemmen naar boven afgerond op het eerstvolgende hogere aantal.
     - In alle gevallen worden blanco stemmen of onthoudingen afgetrokken van het totale aantal uitgebrachte stemmen om de meerderheidsdrempel vast te stellen.
     - Een blanco stemming is een onthouding.

    Artikel 4.2.2: Elk in stemming gebracht besluit moet de keuze "onthouding" omvatten.

    Artikel 4.2.3: Elk besluit dat in stemming wordt gebracht en een beslissing over een andere keuze dan "voor" of "tegen", moet naast de keuze "tegen alle voorstellen" ook de keuze "onthouding" bevatten.

    Artikel 4.2.4: Een tweede stemming wordt alleen gehouden als bij de eerste stemming geen absolute meerderheid is bereikt. De voorstellen die in stemming worden gebracht, zijn noodzakelijkerwijs de voorstellen die bij deze tweede stemming een absolute meerderheid kunnen behalen.

    Artikel 4.2.5: Een derde stemming wordt alleen gehouden als bij de tweede stemming geen absolute meerderheid is bereikt. De derde stemronde is noodzakelijkerwijs de laatste. Alleen de twee voorstellen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben gekregen, worden in stemming gebracht. Bij de derde stemming worden de regels van artikel 4.2.2 en 4.2.3 in acht genomen.

    Artikel 4.2.6: Er is geen quorum vereist om te stemmen, tenzij anders bepaald in het Canoniek Recht, en behalve in de volgende gevallen:
    - de verkiezing van de Paus (indien van toepassing) vereist een quorum gelijk aan of hoger dan twee derde van de kardinalen die bij die verkiezing als kiezer zijn aangewezen.
    - de verkiezing van de Decaan (zie details hieronder, Artikel 7.1).

    Artikel 4.2.7: Bij de bepaling van het quorum worden de onthoudingen meegerekend.

   Artikel 4.3: De stemtermijn kan worden verkort tot 24 uur in geval van een dringende maatregel, of verlengd tot 10 dagen in geval van een ingrijpende maatregel.

   Artikel 4.4: De urgentie of het belang van een maatregel valt onder de verantwoordelijkheid van de Decaan of Vice-Decaan van het Heilig College.


  Artikel 5: Elk taalgebied met meer dan 4 bisdommen of 10 parochies is verheven tot een geodogmatische zone. Het Heilig College of de Paus kan echter bepalen een kleiner taalgebied ook tot een Geodogmatische zone te verheffen indien nodig.

   Artikel 5.1: Een taalgebied bestaat uit parochies waar de gelovigen dezelfde of verwante taal spreken.

   Artikel 5.2: Een Geodogmatische zone wordt beheerd door een Pauselijk Consistorie.

   Artikel 5.3: Taalgebieden die te klein zijn om Geodogmatische gebieden te worden, worden rechtstreeks beheerd door de Curia, die, indien nodig, een Pauselijke Legaat kan aanwijzen om het daarheen te sturen.

   Artikel 5.4: De Curia kan ook tijdelijk een taalzone aan een nabijgelegen Geodogmatische zone koppelen of tijdelijk meerdere taalzones combineren tot één enkele Geodogmatische zone.


  Artikel 6: De Pauselijke Consistorieën zijn collegiale taalkundige onderverdelingen van het Heilig College. Zij hebben het gezag over het Geodogmatische gebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

   Artikel 6.1: Elke Pauselijke Consistorie bestaat uit een variabel aantal kardinalen, waarvan de aard ook variabel is.

   Artikel 6.2: Elke Pauselijke Consistorie heeft één Kardinaal-Diaken voor elke volledige tranche van acht parochies, met een maximum van vier Kardinalen.

   Artikel 6.3: Pauselijke Consistorieën met minder dan drie Kardinalen kunnen door alle soorten kardinalen worden geïntegreerd, die door de Curie worden gekozen op basis van hun taalvaardigheden, om het Consistorie bij te staan en af en toe hulp te bieden.

   Artikel 6.4: Van 19 parochies of 7 bisdommen is één van de zetels van de Kardinaal-Diakenen verheven tot de rang van Kardinaal-Priester zetels. Er kan slechts één Kardinaal-Priester per pontificaal Consistorie zijn.

   Artikel 6.5: De missie van de Consistorieën is het behoud van de eenheid van de Kerk binnen hun zone, terwijl de specifieke taalkundige en culturele kenmerken van de gelovigen die onder hun jurisdictie vallen in overeenstemming met de Dogma- en canonieke wet, erin worden geïntegreerd.

   Artikel 6.6: De Pauselijke Consistorieën kunnen binnen hun zone wetten uitvaardigen en beslissingsbevoegdheid hebben op verschillende gebieden van specifieke bevoegdheden, met name op het gebied van ontbinding en nietigverklaring van huwelijken, bastaardverklaringen, excommunicatie latae sententiae, relatie met bisschoppelijke vergaderingen, conflictoplossing en vredesonderhandelingen.  Deel II: Taken en statuten binnen de suprieure instituten van de Universele en Rooms-Aristotelische Kerk


  Artikel 1: De Superiure Paus, of Paus, als directe vertegenwoordiger van God op aarde, is het hoogste hoofd van de Aristotelische, Romeinse en Universele Kerk. Hij heeft gewone, opperste, plenaire, onmiddellijke en universele macht die hij altijd vrij kan uitoefenen. Het publiceert en verspreidt de pauselijke stieren die een eeuwigdurende en onherroepelijke waarde hebben.

   Artikel 1.1: Als het gebeurt dat de Paus afstand doet van zijn ambt, is het nodig dat de afstand wordt gedaan en dat het naar behoren wordt gemanifesteerd, maar niet dat het door iedereen wordt geaccepteerd. Daarna wordt hij Emeritus Paus.

   Artikel 1.2: In geval van ernstige lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid kan hij door het Heilig College met een tweederde meerderheid van stemmen uit zijn ambt worden ontheven en tot Paus Emeritus worden benoemd.

   Artikel 1.3: Paus Emeritus verliest al zijn bevoegdheden, maar blijft een belangrijke adviseur van de Kerk in dogmatische zaken, behalve in gevallen van geestelijk onvermogen

   Artikel 1.4: Het causale vierluik :
   De materiële oorzaak = Hij moet een Kardinaal in titel zijn op het moment van zijn benoeming. Er kan maar één regerende Paus zijn
   De efficiënte oorzaak = Hij wordt aangewezen door het College van Kardinalen verzameld in Conclaaf.
   De formele oorzaak = Hij wordt getroond door de Decaan of Vice-Decaan van het Heilig College.
   De laatste oorzaak = Hij is het hoogste gezag van de Kerk en is voorzitter van het Heilig College.

   Artikel 1.5: Het medaillon van Aristoteles is gemaakt van goud, omgeven door een krans van lauweren.


  Artikel 2: De Kardinalen vormen het Heilig College; ze zijn verdeeld in drie ordes: de bisschoppelijke orde, de presbyterale orde en de diaconale orde.

   Artikel 2.1: Alle kardinalen krijgen een titulus, of titel, op het moment van hun creatie; door deze titel krijgen ze ook jurisdictie over de kerk van Rome waarnaar het verwijst. De kardinaal Bisschoppen krijgen ook de last van een bisschoppelijke zetel sinus cura.

    Artikel 2.1.1: De Emeritus Kardinalen krijgen bij hun benoeming een nieuwe titulus, of titel, toegekend; door deze titel krijgen zij ook jurisdictie over de kerk van Rome waarnaar zij verwijst.


   Artikel 2.2: De Kardinalen zijn lid van het College en moeten hun beslissingen laten valideren, ook na afloop van het evenement, door de Paus of het Heilig College.

   Artikel 2.3: De Kardinalen kunnen alle sacramenten van de Aristotelische Kerk vieren

   Artikel 2.4: De Kardinalen zijn de enigen, buiten de Paus, die een scheiding of nietigverklaring van het huwelijk kunnen valideren.

   Artikel 2.5: De Kardinalen zijn de enigen, met uitzondering van de Paus, die een Geestelijk zijn functie kan valideren, al dan niet vrijwillig.

   Artikel 2.6: De titel van Kardinaal verbiedt geen cumulatie met enig ander ambt in de wereldlijke of gewone geestelijkheid.

   Artikel 2.7: Hij kan niet als soldaat worden beschouwd, hoewel hij legers kan leiden of aansturen..

   Artikel 2.8: Kardinalen die langer dan een maand afwezig zijn geweest, zonder dat zij van hun afwezigheid in kennis zijn gesteld, kunnen worden ontslagen en, indien nodig, worden benoemd tot Emeritus.
    n.b. : Afwezigheid betekent:
    - Niet-deelname aan het werk van het Heilig College;
    - De niet-deelname aan het werk van zijn congregatie door een Kardinaal-Bisschop;
    - De niet-deelname aan het werk van zijn Consistorie door een Kardinaal-Priester of een Kardinaal-Diaken;
    - Incidentele aanwezigheid zonder effectieve deelname aan het werk onder zijn of haar bevoegdheid;
    - Afwezigheid, verdwijning, pensionering of teruggang In Gratebus.

  Artikel 3: De kardinaal-Bisschoppen leiden een Dicastery of Congregatie als Kanselier of Vice-Kanselier; hun aantal is vastgesteld op vijftien.

   Artikel 3.1: De Kardinaal-Bisschoppen hebben een universeel kantoor; zij hebben stemrecht in het Heilig College en hebben toegang tot alle werkruimtes, colleges en instellingen van de regering van de kerk.

   Artikel 3.2: Buiten de debatten van het Heilig College heeft de Kardinaal-Bisschop het recht om elke beslissing die genomen wordt - binnen de vijf dagen na de publicatie van de beslissing - te blokkeren of op te schorten, of om genomen te worden door een lid van de geestelijken met een lagere of gelijkwaardige waardigheid, elke verwarde functie, in zijn eigen naam of in de naam van de instelling die hij vertegenwoordigt. Elke andere Kardinaal is bevoegd zich te wenden tot het Heilig College of de Paus om de blokkering of schorsing van een Kardinaal op te heffen of op te heffen.

   n.b. : Het recht van blokkering of schorsing is een recht dat inherent is aan het kantoor van de Kardinaal. De Kardinalen zijn de bewakers van de kerk. In die zin moeten zij zorgen voor de goede werking van het Heilig Instituut en de naleving van de regels. Het gebruik van dit opschortingsrecht moet echter uitzonderlijk blijven en altijd in het algemeen belang van de Kerk worden toegepast.


   Artikel 3.3: Elk lid van het Heilig College kan kandidaten voordragen voor Kardinaal-Bisschopschap als Kardinaal-Bisschop, voor de functie van Kanselier of Vice-Kanselier van een Congregatie.

   Artikel 3.4: De mening van de huidige Kanselier wordt in aanmerking genomen bij de keuze van zijn Vice-Kanselier, om een goede professionele en wederzijdse relatie te waarborgen. Daartoe kan de Kanselier zijn veto uitspreken over de keuze van de kandidaten voor het ambt van Vice-Kanselier van zijn Congregatie vóór de stemming van het Heilig College.

   Artikel 3.5: Het causale vierluik :
   Materiële oorzaak = Hij moet een Bisschop in titel zijn of een ander ambt bekleden met de rang van Bisschop op het moment van zijn benoeming.
   De efficiënte oorzaak = Hij wordt aangewezen door het Heilig College of rechtstreeks door de Paus.
   De formele oorzaak = Hij wordt getroond door de paus, de Decaan of de Vice-Decaan van het Heilig College.
   De uiteindelijke oorzaak = Hij is lid van het Heilig College met stemrecht en staat aan het hoofd van de Dicastery of Congregatie waaraan hij is toegewezen.

   Artikel 3.6: Het medaillon van Aristoteles is paars.


  Artikel 4: De Kardinaal-Priester is verantwoordelijk voor het beheer van het geodogmatisch gebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn en voor de goede werking van hun Consistorie.

   Artikel 4.1: De Kardinaal-Priester heeft een middelgroot kantoor, tussen het universele en het lokale, dat zich uitstrekt over de geodogmatische zone; zij hebben stemrecht in het Heilig College en hebben toegang tot alle werkruimtes, colleges en instellingen van de regering van de kerk.

   Artikel 4.2: Afgezien van de debatten van het Heilig College en hun Consistorie, heeft de Kardinaal-Priester het recht om elke beslissing die genomen wordt - binnen de vijf dagen na de publicatie van de beslissing - of die genomen wordt door een lid van de geestelijkheid van hun geodogmatische zone, te blokkeren of op te schorten, of om genomen te worden door een lid van de clerus van hun geodogmatische zone die in waardigheid in de war is, in hun eigen naam of in de naam van de instelling die ze vertegenwoordigen. Elke andere kardinaal is bevoegd zich te wenden tot het Heilig College of de Paus om de blokkering of schorsing van een Kardinaal op te heffen of op te heffen.

   n.b. : Het recht van blokkering of schorsing is een recht dat inherent is aan het kantoor van de Kardinaal. De Kardinalen zijn de bewakers van de kerk. In die zin moeten zij zorgen voor de goede werking van het Heilig Instituut en de naleving van de regels. Het gebruik van dit opschortingsrecht moet echter uitzonderlijk blijven en altijd in het algemeen belang van de Kerk worden toegepast.


   Artikel 4.3: Elk lid van het Heilig College kan kandidaten voordragen voor Kardinaal creatie als Kardinaal-Priester.

   Artikel 4.4: De Pauselijke Consistorieën zijn bevoegd om op collegiale wijze kandidaten voor te dragen voor de zetels van de Kardinaal-Priester verbonden aan de genoemde Consistorieën.

   Artikel 4.5: Het causale vierluik:
   Materiële oorzaak = Hij moet een bisschop in titel zijn of een ander ambt bekleden met de rang van bisschop op het moment van zijn benoeming.
   De efficiënte oorzaak = Hij wordt aangewezen door het Heilig College of rechtstreeks door de Paus.
   De formele oorzaak = Hij wordt getroond door de paus, de Decaan of de Vice-Decaan van het Heilig College.
   De laatste oorzaak = Hij is lid van het Heilig College met stemrecht.

   Artikel 4.6: Het medaillon van Aristoteles is paars.


  Artikel 5: De Kardinaal-Diaken is verantwoordelijk voor het beheer van hun geodogmatisch gebied en worden verondersteld hun functies uit te oefenen in het Consistorie waarmee ze verbonden zijn.

   Artikel 5.1: De Kardinaal-Diaken heeft een kantoor van groter lokaal belang; zij mogen alleen spreken binnen het Heilig College en hun toegang is beperkt tot Romeinse paleizen, vergaderingen en colleges.

    Artikel 5.1.1: De bisschoppelijke bijeenkomsten vallen onder de bevoegdheid van de Kardinaal-Diaken. Hun toegang wordt niet beperkt door bisschoppelijke bijeenkomsten.

   Artikel 5.2: Elk lid van het Heilig College kan kandidaten voordragen voor het maken van Kardinaal-Diaken.

   Artikel 5.3: De Pauselijke Consistorieën zijn bevoegd om op collegiale wijze kandidaten voor te stellen voor de zetels van Kardinaal-Diaken verbonden aan de genoemde Consistorieën.

   Artikel 5.4: Het causale vierluik:
   Materiële oorzaak = Hij moet een bisschop in titel zijn of een ander ambt bekleden met de rang van bisschop op het moment van zijn benoeming.
   De efficiënte oorzaak = Hij wordt aangewezen door het Heilig College of rechtstreeks door de Paus.
   De formele oorzaak = Hij wordt getroond door de paus, de Decaan of de Vice-Decaan van het Heilig College.
   De uiteindelijke oorzaak = Hij is een adviserend lid van het Heilig College.

   Artikel 5.5: Het medaillon van Aristoteles is paars.


  Artikel 6: De Emeritus Kardinaal heeft voortaan alleen nog de rechten op een ander mogelijk ambt, maar hij houdt een adviserende zetel binnen het Heilig College.

   Artikel 6.1: De Kardinaal Emeritus handhaaft de kardinale nomenclatuur, vermeerderd met het achtervoegsel Emeritus, volgens de status die hij bezat tijdens de uitoefening van zijn functies.

   Artikel 6.2: Het causale vierluik:
   De materiële oorzaak = Hij moet langer dan 12 maanden kardinaal zijn geweest.
   De efficiënte oorzaak = Het wordt bevestigd door de Paus of het Heilig College.
   De efficiënte oorzaak = Het wordt aangewezen door het College van Kardinalen of rechtstreeks door de Paus.
   De uiteindelijke oorzaak = Hij is een adviserend lid van de Curia.

   Artikel 6.3: De afwezige Emeritus kardinaal verliest zijn stemrecht en toegang tot het Heilig College. Hij kan er opnieuw toegang toe krijgen door zijn voornemen te kennen te geven om deel te nemen aan de werkzaamheden van het Heilig College; hij kan het recht hebben om te stemmen na 4 maanden van actieve deelname.
    n.b. : De regels inzake afwezigheid zijn de bovenstaande in Can. 5 P-II-2.9.

   Artikel 6.5: Binnen het Heilig College werd een speciaal comité opgericht om de deelname van de Kardinaal Emeriti te evalueren.

    Artikel 6.5.1: Het Bijzonder Comité is samengesteld uit drie Kardinalen die niet van bijzondere waardigheid zijn, die benoemd worden door een collegiale beslissing van het Heilig College..

   Artikel 6.6: Het medaillon van Aristoteles is paars.


  Artikel 7: De Decaan van het Heilig College is bij afwezigheid van de Paus voorzitter van het Heilig College en kan spreken namens het College van Kardinalen. Hij brengt alleen verslag uit aan de Heilige Vader en het Heilig College. Hij heeft geen beslissingsbevoegdheid over de andere Kardinalen, maar wordt beschouwd als de Primus inter Pares.

   Artikel 7.1: De Decaan van het Heilig College wordt gekozen door alle Kardinalen onder de Kardinaal-Bisschoppen. De Decaan treedt in functie op 1 april en 1 oktober en blijft in functie tot de datum van indiensttreding van de nieuwe Decaan.

    Artikel 7.1.1: De verkiezing vindt plaats in de kapel van Saint-Lescure, ten minste één maand voor de datum van indiensttreding van de nieuwe Decaan. In geval van vertraging tijdens de verkiezing wordt de ambtstermijn van de vertrekkende Decaan verlengd tot een geslaagde verkiezing.

    Artikel 7.1.2: Elke Kardinaal-Bisschop die op het moment van de eerste ronde voor ten minste zes volle maanden in laatstgenoemd ambt is aangesteld, komt in aanmerking.

     Artikel 7.1.2.1: Indien geen enkele kandidaat voldoet aan de voorwaarden van artikel 7.1.2, is het mogelijk de lijst van kandidaten uit te breiden tot alle Kardinaal-Bisschoppen, zonder enige voorwaarde met betrekking tot de duur van het mandaat. Indien dit nog steeds niet voldoende is, kan de lijst worden uitgebreid tot Kardinaal-Priesters, Kardinaal-Diakens en tenslotte tot het hele Heilig College.

    Artikel 7.1.3: Alle Kardinalen die in aanmerking komen op grond van artikel 7.1.2 (of 7.1.2.1) kunnen zich aanmelden. Zij kunnen zich echter vóór elke ronde vrijwillig terugtrekken.

    Artikel 7.1.4: Alle Kardinalen, met uitzondering van afwezig Emeritus, hebben stemrecht.

    Artikel 7.1.5: De verkiezing van de Decaan kan in maximaal 4 ronden plaatsvinden. Om gekozen te worden, moet een kandidaat een absolute meerderheid van stemmen krijgen.
     n.b. : De regels van Can-I-5 4.2.1 zijn van toepassing

     Artikel 7.1.5.1: Voor een verkiezing in de eerste ronde is een quorum van meer dan vijftig procent (50%) van de stemgerechtigde Kardinalen vereist.

     Artikel 7.1.5.2: Wanneer een nieuwe ronde nodig is, worden alleen de kandidaten met het hoogste percentage gekwalificeerd volgens de volgende methoden:
     • Er mogen niet meer dan 4 kandidaten in aanmerking komen voor de tweede ronde, indien van toepassing, en alle kandidaten moeten meer dan 15% van de stemmen hebben behaald;
     • Er mogen niet meer dan 3 kandidaten in aanmerking komen voor de derde ronde, indien van toepassing, en alle kandidaten moeten meer dan 20% van de stemmen hebben behaald;
     • Er mogen niet meer dan 2 kandidaten in aanmerking komen voor de vierde en laatste ronde, indien van toepassing.

     Artikel 7.1.5.3: Wanneer geen enkele kandidaat het vereiste percentage van de stemmen bereikt, komen de twee kandidaten met het hoogste percentage in aanmerking voor de laatste ronde.

     Artikel 7.1.5.4: Gelijkestanden worden opgelost door zoveel kandidaten te verslaan als nodig is om aan de eisen van de vorige artikelen te voldoen, te beginnen met de meest recentelijk benoemde kandidaten bij de Curie.

   Artikel 7.2: De Decaan van het Heilig College heeft naast zijn eigen rechten ook de rechten van de Kardinaal-Bisschoppen opgebouwd. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van de begrafenis van de Paus en voor de organisatie van het conclaaf voor de verkiezing van de nieuwe Paus.

   Artikel 7.3: De Decaan van het Heilig College benoemt de Vice-Decaan en bepaalt zijn opdrachten.

   Artikel 7.4: Er mag niet meer dan één Decaan in functie zijn, degene die in functie is raakt zijn titel kwijt bij de benoeming van de opvolger.

   Artikel 7.5: Het causale vierluik:
   Materiële oorzaak = Hij moet in aanmerking komen volgens de canonieke bepalingen.
   De efficiënte oorzaak = Hij is aangewezen door alle leden van het Heilig College.
   De formele oorzaak = Hij wordt inhuldigd door de vertrekkende Decaan of Vice-Decaan.
   De laatste oorzaak = Bij afwezigheid van de Paus zit hij het Heilig College voor.

   Artikel 7.6: Het medaillon van Aristoteles is paars, omgeven door een kroon van gouden laurieren.

  Artikel 8: De Vice-Decaan van het Heilig College is de tweede vertegenwoordiger van het Heilig College. Hij staat de Decaan bij in zijn taak, hoofdzakelijk intra muros, en vervangt hem in geval van afwezigheid door alle wettelijke vertegenwoordigings-, zetel- of stemrechten.

   Artikel 8.1: De Vice-Decaan van het Heilig College cumuleert de rechten van de Kardinaal-Bisschoppen naast zijn eigen rechten.

   Artikel 8.2: Hij is verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezing van de nieuwe Decaan van het Heilig College.

   Artikel 8.3: In geval van ontslag of overlijden van de Decaan van het Heilig College neemt de Vice-Decaan het ambt en de titel, tot het einde van het mandaat over. Vervolgens benoemt hij een nieuwe Vice-Decaan.

   Artikel 8.4: Er mag niet meer dan één Vice-Decaan van het Heilig College in functie zijn, zodat die in functie zijn titel verliest zodra de nieuwe wordt benoemd.

   Artikel 8.5: Het causale vierluik:
   Materiële oorzaak = Hij moet Kardinaal-Bisschop in titel zijn op het moment van zijn benoeming.
   De efficiënte oorzaak = Het wordt aangewezen door de Decaan van het Heilig College.
   De formele oorzaak = Hij wordt gehuldigd door de decaan van het Heilig College.
   De uiteindelijke oorzaak = In geval van afwezigheid of onbekwaamheid van de Decaan, vervangt hij/zij hem/haar door alle wettelijke vertegenwoordigings-, zetel- of stemrechten tot de onbekwaamheid van de Decaan is afgewikkeld.

   Artikel 8.6: Het medaillon van Aristoteles is paars.  Canonieke tekst over » Het bestuursorgaan van de Heilige Stoel »,
  Gegeven in Rome, op het vereerde graf van de heilige Titus, op de dertigste januari, op woensdag, in het jaar van genade MCDLXVII, het eerste van Ons Pontificaat.


  Vertaald door Monseigneur Alexei Kosygin, 4 februari 1466

De Sanctae Sedis summa administratione PIMp5uo

_________________
De Sanctae Sedis summa administratione Y9ltXaj
Officier in de orde van de Hollandse Leeuw | Aartsbisschop van Utrecht | Professor in de Theologie | Priester in Leiden
Terug naar boven Ga naar beneden
 
De Sanctae Sedis summa administratione
Terug naar boven 
Pagina 1 van 1

Permissies van dit forum:Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum
Kerkelijke Provincie Keulen :: De Bibliotheek :: Het Canoniek Recht-
Ga naar: